Panadería Toñito

Aviso Legal

O titular de este sitio é Panadería Toñito, S.L..
CIF / NIF: B15378441.

Enderezo:
Poligono Piadela Sur, Parcela 37
15300 - Poligono Piadela Sur, Parcela 37
A Coruña
Teléfono: 981 775 813
Fax: 981 775 999
Para contactar por e-mail fai click aquí.

AVISO LEGAL NA PÁXINA WEB

PANADERIA TOÑITO, S.L. (en adiante “a empresa”), con enderezo en POLIGONO DE PIADELA SUR PARCELA N37, 15300, BETANZOS (A CORUÑA), e con CIF nº B15378441, inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña , Tomo 1027, Sección 2ª, Folio 110, Folla Nº C-4159. INFORMA:

A utilización do nome de dominio WWW.PANADERIATONITO.COM atópase debidamente rexistrado pola empresa, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Con todo, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Termos Legais á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

1.- ACEPTACIÓN DOS TERMOS LEGAIS

1.1.) O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todas e cada unha dos presentes Termos Legais, reservándose a empresa o dereito para modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Termos Legais de uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, se este non está de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.

2.- OBXETO

2.1.) Por medio da web WWW.PANADERIATONITO.COM, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os "contidos"), postos á súa disposición. A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.

3.- CONDICIÓNS DE ACCESO

3.1.) O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta non esixíndose por tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais.

3.2.) Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa, dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

4.- CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

4.1.) O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web, así como dos contidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, os Termos Legais do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

O Usuario deberá abstenerse de:

 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Termos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático;
 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso;
 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros;
 4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, dos seus provedores ou de terceiros;
 5. Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, terceiros provedores e outros Usuarios;
 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
 7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan arse nos contidos;
 8. tentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando para iso medios ou procedementos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo de dano. (Véxase Virus, troyanos, bugs, Worms, etc)
 9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
 10. De calquera forma sexa contrario, #menosprezar ou atenche contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación;
 11. Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
 12. Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 13. Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
 14. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 15. Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 16. Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á empresa ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda facer;
 17. Sexa contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 18. Constitúa calquera tipo de publicidade;
 19. Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.

5.- RESPONSABILIDADES

5.1.) A empresa non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da empresa, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.

5.2.) A empresa, poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios aos presentes Termos Legais.

5.3.) A empresa, pon ao dispor dos Usuarios unha dirección de correo electrónico panaderiatonito@panaderiatonito.com para que calquera contido que poida afectar á actividade doutros usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar o mesmo en caso de ser apropiado.

5.4.) A empresa, non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:

 1. interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control da empresa;
 2. intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros;
 3. abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da empresa;
 4. erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da empresa resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.

5.5.) A empresa, exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Así mesmo, a empresa queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mesmos unicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola empresa; Servizos tales como comercio en liña e solicitude de orzamentos. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

6.1.) O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos ados na páxina, son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Termos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para ese efecto pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

6.2.) Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de computador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto na devandita web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

6.3.) Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o " copyright" e a empresa, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste sitio web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cuantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS

7.1.) Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, a empresa tratará de forma automática os Datos Persoais en cumprimento co Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do 27 de abril de 2016, Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta o Web.

8.- DURACIÓN E TERMINACIÓN

8.1.) A prestación do servizo do presente sitio web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. Con todo, a empresa, poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, a empresa, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9.- FORZA MAIOR

9.1.) A empresa, non será responsable en todo en caso de imposibilidade de prestar servizo, se esta débese a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.

10.- COOKIES UTILIZADAS NESTE SITIO WEB

10.1.) Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de cookies que fai esta web co fin de informarlle coa máxima exactitude posible.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies propias:

Almacenan a información de identificación, preferencias do usuario ou de pedidos neste sitio web (Identificadas cos nomes ckEm, ckUsuario, ckTipoUsuario, ckUsuarioDistribuidor, ckAcepta, Idioma, ckCarrito...).

Existe unha cookie que almacena un identificador único e anónimo utilizado con fins de programación no servidor para manexar sesións de usuario diferentes (identificada co nome ASP.NET_SessionId).

A cookie sifrFetch almacena a configuración do complemento SIFR que mellora a aparencia dos textos en la web.

Google Analytics (www.google.com/intl/en/analytics/): Almacenan información das visitas para a súa análise e métrica: duración, momento e orixe (link, buscador...) da visita. Estas cookies aparecen identificadas cos nomes __utma, __utmb, __utmc e __utmz.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies de terceros:

Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies): Almacena información de identificación do usuario de Facebook necesaria para compartir información nesta rede social (identificadas cos nomes csm, datr, fr, lu, locale, p, sub, wd, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_ext_ref, act, s, xs, presence, c_user...)

Twitter (https://twitter.com/privacy): Almacena información de identificación do usuario de Twitter para poder compartir información na rede social Twitter (identificada co nome guest_id).

Google+ (https://plus.google.com/?hl=es): Almacenan información de identificación e preferencias do usuario para compartir información na rede social Google+ (identificadas cos nomes apisid, hsid, nid, sapisid, sid, ssid, pref, NID, OTZ, gmail_rtt, id, _drt_...).

11.- LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN

11.1.) Os presentes Termos Legais réxense pola Lei española. Na medida en que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, acordan someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais onde recae a razón social da empresa.

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 1. RESPONSABLE 

            1.1 Datos de contacto do Responsable

             O responsable dos datos solicitados mediante esta web é PANADERIA TOÑITO, S.L. con enderezo POLIGONO DE PIADELA SUR PARCELA N37, 15300, BETANZOS (A CORUÑA) e CIF B15378441. Vostede poderá contactar co responsable mediante o siguiente Email panaderiatonito@panaderiatonito.com o en el teléfono 981775813

            1.2 Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos

Para contactar directamente co Delegado de Protección de Datos pode facelo por email: dpo@panaderiatonito.com o por teléfono al 981775813.

 1. FINALIDADE 

            2.1 Descrición ampliada dos fins do tratamiento

Os datos que nos facilita se utilizaranse de acordo ás seguientes finalidades:

 • A atención de solicitudes realizadas polos usuarios
 • A inclusión na axenda de contactos
 • A prestación de servizos
 • A xestión da relación comercial
 • A xestión de clientes contable, fiscal e administrativa
 • Publicidade e prospección comercial l 

            2.2 Prazos ou criterios de conservación dos datos

            Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obligacións legais esixidas. Os datos que vosted nos facilitour serán conservados mientras sean necesarios para as finalidades indicadas no punto 1.1., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas legislacións aplicables.

            2.3 Decisións automatizadas, perfiles e lóxica aplicada

Os datos recollidos mediante a páxina web no serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

 1. LEXITIMACIÓN 

            3.1 Lexislación aplicable

A lexislación aplicada es o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 así como a lexislación vixente no noso país referentes á protección de datos de carácter personal.

            3.2 Detalles da base xurídica do tratamiento, nos casos de obligación legal, interés público ou interés público ou interés lexítimo

O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.

            3.3 Obligación ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo

Non está obrigado a facilitarnos os datos, con todo, será necesario para poder xestionar as suxerencias ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

 1. DESTINATARIOS 

            4.1 Destinatarios ou categorías de destinatarios

            Non existen destinatarios. 

            4.2 Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables

            Non existen.

 1. DEREITOS

            5.1 Cómo exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de os seus datos, e a limitación ou oposición a o seu tratamento

            O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posea acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal POLIGONO DE PIADELA SUR PARCELA N37, 15300, BETANZOS (A CORUÑA).

O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posea acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal POLIGONO DE PIADELA SUR PARCELA N37, 15300, BETANZOS (A CORUÑA).

            5.2 Dereito a retirar o Consentimento prestado

            O interesado poderá retirar os datos que a empresa posee acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal a POLIGONO DE PIADELA SUR PARCELA N37, 15300, BETANZOS (A CORUÑA).

            5.3 Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control

O iteresado poderá reclamar #ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.

 1. PROCEDENCIA

            6.1 Información detallada do orixen dos datos

            Facilitados polo propio interesado

            6.2 Categorías de datos que se tratan

            - Nome e apelidos.

            - Email.

            - Teléfono.

            - Características personais.

            - Circunstancias sociais.

Política de Cookies

DEFINICIÓN E FUNCIÓN DAS COOKIES

Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su terminal al acceder a determinadas páginas web que les permiten a éstas almacenar y recuperar información sobre los hábitos y preferencias del usuario.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA ESTA PÁGINA WEB

Las cookies usadas en este sitio web no se utilizan con fines publicitarios, sino con finalidades técnicas, de análisis, personalización y de sesión de usuario.

 • Se utilizan tanto cookies propias (enviadas desde el propio editor del dominio) como de tercero (enviadas por otra entidad diferente al editor del dominio).
 • Se utilizan tanto cookies de sesión (almacenan datos mientras dura la sesión del usuario) como persistentes (el periodo de duración puede ir de unos minutos a varios días).
 • Se utilizan cookies de análisis, que nos permiten a nosotros o a terceros cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de las visitas.

PRESTADORES DE SERVICIOS

En concreto los prestadores de servicios para los cuales es necesario la utilización de cookies son:

- Cookies propias (enviadas por el propio sitio web y necesarias para la navegación en el sitio):
Almacenan la información de identificación, preferencias del usuario o de pedidos en este sitio web (Identificadas con los nombres ckEm, ckUsuario, ckTipoUsuario, ckUsuarioDistribuidor, ckAcepta, Idioma, ckCarrito...).
Existe una cookie que almacena un identificador único y anónimo utilizado con fines de programación en el servidor para manejar sesiones de usuario diferentes (identificada con el nombre ASP.NET_SessionId).
La cookie sifrFetch almacena la configuración del complemento SIFR que mejora la apariencia de los textos en la web.

- Cookies de análisis y rendimiento:
Google Analytics (www.google.com/intl/en/analytics/): Almacenan información de las visitas para su análisis y métrica: duración, momento y origen (link, buscador...) de la visita. Estas cookies aparecen identificadas con los nombres __utma, __utmb, __utmc y __utmz.

- Cookies de terceros:
Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies): Almacena información de identificación del usuario de Facebook necesaria para compartir información en esta red social (identificadas con los nombres csm, datr, fr, lu, locale, p, sub, wd, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_ext_ref, act, s, xs, presence, c_user...)
Twitter (https://twitter.com/privacy): Almacena información de dentificación del usuario de Twitter para poder compartir información en la red social Twiter (identificada con el nombre guest_id).
Google+ (https://plus.google.com/?hl=es): Almacenan información de identificación y preferencias del usuario para compartir información en la red social Google+ (identificadas con los nombres apisid, hsid, nid, sapisid, sid, ssid, pref, NID, OTZ, gmail_rtt, id, _drt_...).

REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web.
- Internet Explorer:
Haga clic en el botón Herramientas y después en Opciones de Internet. Haga clic en la pestaña Privacidad y después en Sitios.
En el cuadro Dirección del sitio web, escriba la dirección completa (URL) del sitio Web cuya configuración de privacidad quiera personalizar.
Después haga clic en Bloquear o Permitir.
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
- Safari:
Acceda a menú Safari. Entre en el apartado Preferencias.
Haga click sobre la pestaña Seguridad y podrá ajustar las Cookies.
Para más información sobre Safari pulse aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042 .
- Chrome:
Haga clic en el menú de Chrome y seleccione Configuración. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas.
En la sección Privacidad, haga clic en el botón Configuración de contenido.
En la sección Cookies, se pueden eliminar, bloquear o permitir las cookies para sitios específicos.
Para más información sobre Chrome pulse aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
- Firefox:
Haga clic en el botón de Herramientas y luego en Opciones. Haga clic en la pestaña Privacidad.
En la sección Historial, seleccione Usar una configuración personalizada para el historial.
Marque la casilla para aceptar las cookies y haga clic en Excepciones para seleccionar los sitios web que (siempre o nunca) autorice a instalar cookies en su dispositivo.
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.
- Opera:
Opciones - Avanzado - Cookies.
Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su aceptación o rechazo.
Para más información sobre Ópera pulse aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html.